Лайънс Форум - България

Лайънс Европа-Форум 2016
27-29 Октомври.2016, България, София

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ

гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, 18.06.2018, 14.00 часа


До всички членове на Сдружение ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ
До членовете на Контролния съвет на Сдружение ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ
 

ПОКАНА

              По решение на Управителният съвет на Сдружение ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ, съгласно разпоредбите на устава на Сдружението и ЗЮЛНЦ се свиква:

              ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРЪЖЕНИЕ ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ, което ще се проведе на 18.06.2018 г. в гр. Пловдив, ул. Хан Кубрат No1, ет.6, офис 608,

 

ПРИ СЛЕДНИЯТ ДНЕВЕН РЕД :

 1. Приемане на Доклад и Годишен финансов отчет за 2017 г. на Сдружение ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ;

 2. Освобождаване на стария Контролен съвет и избор на нов Контролен съвет;

 3. Освобождаване на стария Управителен съвет и избор на нов Управителен съвет;

 4. Промени в Устава на сдружението;

 5. Разни.

 

Съгласно Устава на Сдружение ЛАЙЪНС ФОРУМ - БЪЛГАРИЯ и разпоредбие на ЗЮЛНЦ, при липса на кворум, събранието ще се проведе с един час по-късно, от 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС : Петър Атанасов Маламов

Изтегли поканата в оригинал на PDF формат!
 

Още Новини


Fatal error: Class 'cKendo' not found in /home/lionsbgv/public_html/europaforum2016/pages/article.page.php on line 30